Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘รัฐสวัสดิการ’

มติชนรายงานว่า…เวลา 17.33 น. วันที่ 27 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรี และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เป็นการส่วนพระองค์     โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักการที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขว่า “บุคคลที่นับได้ว่า มีสิ่งต่างๆ มากกว่าผู้อื่น สมควรที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือแบ่งปันแก่ผู้ไม่มี อย่างพอเหมาะพอสม และตนเองไม่เดือดร้อน ส่วนผู้ที่ไม่มี ก็ควรพยายาม ไม่ควรรอคอยแต่ความช่วยเหลือ หรือคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ หากช่วยเหลือกันดังนี้แล้ว บ้านเมืองก็จะสงบสุข … “

ถ้านายภูมิพลจริงใจในคำพูดของตนเองเขาจะต้อง

1. สละมหาสมบัติทั้งหลายในธนาคาร บริษัทใหญ่ฯลฯ และยกให้ประชาชนไทย เพื่อเป็นกองทุนสร้างรัฐสวัสดิการ

2. ประกาศขายวังทั้งหมด แล้วนำเงินนี้เข้ากองทุนเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการ โดยสงวนบ้านพักขนาดเล็กพอเหมาะให้ตนเองอยู่

3. แจ้งรัฐบาลว่าจะปฏิเสธเงินจากภาษีประชาชน และจะเลี้ยงดูตนเองด้วยรายได้พอเหมาะ เช่นเงินเดือนเท่ากับนายกรัฐมนตรี

4. สั่งให้คนอื่นในครอบครัวทำเช่นกัน

แต่ถ้านายภูมิพลไม่จริงใจ ซึ่งเป็นข้อสมมุติฐานของผู้เขียน… ที่มาที่ไปของคำพูดต่อองค์มนตรีคือ..

พวกอำมาตย์เริ่มกลัวว่ากระแสไม่เอาเจ้าที่มาแรง เลยกระซิบบอกนายภูมิพลให้ “เอาใจชาวบ้านหน่อยแต่ไม่ต้องพูดอะไรที่เป็นรูปธรรมพ่ะย่ะ่ค่ะ่” (เดาเอาเฉยๆนะครับ)

Read Full Post »

19 กันยา ตาสว่างทั้งแผ่นดิน

ข้อเรียกร้องของ นปช. เชียงใหม่

1.ให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองนปช.ทุกคนนับตั้งแต่หลังรัฐประหาร 19กันยายน2549เป็นต้นมา เพื่อสร้างสังคมปรองดองอย่างแท้จริง

2.ปฏิรูปศาลยุติธรรมให้เชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนและนำคณะลูกขุนมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม

3.ปฏิรูป เศรษฐกิจ กระจายรายได้เป็นธรรมด้วยการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7 เปอร์เซ็นต์เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ จัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน เพื่อนำมาสู้การจัดตั้งรัฐสวัสดิการ
4.ประกันรายได้เกษตรกรและกรรมกรให้พอเพียงต่อการดำรงชีพสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ใน ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิความเท่าเทียมกันทุกๆคน

การปกป้องระบอบ ประชาธิปไตยคือการปกป้องความสงบสุขของประเทศชาติ

จงร่วมกันต่อต้านการใช้อำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนจะเกิดขึ้นได้จริง จะต้องร่วมกันเสริมสร้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน เท่านั้น

ข้อมูล: คนไทยที่รวยที่สุด 20% คุมทรัพย์สินเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ พวกนี้ประกอบไปด้วยกษัตริย์ นายพล และนายทุนใหญ่

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.